Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań gospodarczych

Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań gospodarczych

Brak

Autor: Muszyńska Barbara,
Wydawnictwo Rachunkowość
Isbn: 9788392632313
Wydanie: 1/2009 Stron: 240


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Fundacje i stowarzyszenia,Wysyłka

Kolejne wydanie wzorcowego wykazu kont. Nowe, w pełni zaktualizowane i znacznie rozszerzone opracowanie. Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości.
WWK uwzględnia postanowienia:
- ustawy o rachunkowości,
- kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
- ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczególności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
- ustaw o podatkach dochodowych,
- ustawy o podatku akcyzowym.

Na WWK składają się:
- zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont;
- wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
- bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w 42 hasła;
- operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.

Zespół 0 - Aktywa trwałe

01 Środki trwałe
02 - Wartości niematerialne i prawne
03 - Długoterminowe aktywa finansowe
04 - Inwestycje w nieruchomości i prawa
07 - Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa
08 - Środki trwałe w budowie
09 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe

10 - Kasa
13 - Rachunki i kredyty bankowe
14 - Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia

20 - Rozrachunki z odbiorcami
21 - Rozrachunki z dostawcami
22 - Rozrachunki publicznoprawne
23 - Rozrachunki z pracownikami
24 - Pozostałe rozrachunki
25 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe
29 - Odpisy aktualizujące rozrachunki

Zespół 3 - Materiały i towary

30 - Rozliczenie zakupu
31 - Materiały
33 - Towary
34 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

40 - Koszty wg rodzajów
49 - Rozliczenie kosztów

Zespół 5 - Koszty według typów rodzajów i ich rozliczenie

50 - Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej
52 - Koszty działalności podstawowej - handlowej
53 - Koszty działalności pomocniczej
55 - Koszty zarządu
58 - Rozliczenie kosztów działalności

Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe

60 - Produkty gotowe i półfabrykaty
62 - Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
64 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów
65 - Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

70-0 Sprzedaż produktów
70-1 Koszty sprzedanych produktów
73-0 Sprzedaż towarów
73-1 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)
74-0 Sprzedaż materiałów
74-1 Wartość sprzedanych materiałów
75-0 Przychody finansowe
75-1 Koszty finansowe
76-0 Pozostałe przychody operacyjne
76-1 Pozostałe koszty operacyjne
77-0 Zyski nadzwyczajne
77-1 Straty nadzwyczajne
79-0 Obroty wewnętrzne
79-1 Koszty obrotów wewnętrznych

Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy

80 - Kapitał (fundusz) podstawowy
81 - Pozostałe kapitały własne
81-1 Kapitał (fundusz) zapasowy
81-2 Kapitał (fundusz) rezerwowy
81-3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
82 - Rozliczenie wyniku finansowego
83 - Rezerwy
84 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów
85 - Fundusze specjalne 86 - Wynik finansowy
87 - Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego