Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Kwiatkowski, Gawroński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326481246
Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów spra ...

Cena w prawoo.pl:
107.10 zł
139 zł

Bestseller

Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości

Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325564254
Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano pr ...

Cena w prawoo.pl:
151.56 zł
199 zł

Bestseller

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Pabis Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325568849
Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowani ...

Cena w prawoo.pl:
137.45 zł
179 zł

Bestseller

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami

Pabis Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325569570
Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płyta CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, ...

Cena w prawoo.pl:
136.33 zł
179 zł


Pisma procesowe w sprawach karnych

Stefański Ryszard
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325576332
Niniejsze opracowanie zawiera zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów K ...

Cena w prawoo.pl:
156.79 zł
199 zł


Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostęp do aktów prawnych. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom adwokackim i radcowskim oraz sędziom i prokuratorom.

Książka obejmuje praktyczny komentarz do:

 • zagadnień związanych z miejscem zażalenia wśród środków zaskarżenia (klasyfikacja, system zaskarżenia, istota zażalenia),
 • przesłanek dopuszczalności zażalenia w postępowaniu cywilnym (m.in. kwestia legitymacji, zażalenia od orzeczeń sądu I instancji, zażalenie poziome, zażalenie kierowane do SN),
 • wymagania formalne zażalenia oraz termin do jego wniesienia (forma zażalenia, szczególne wymagania formalne, braki formalne i ich sanacja),
 • zażalenia w postępowaniu odrębnym (w sprawach z zakresu: ochrony konkurencji, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego),
 • zagadnień dopuszczalności zażalenia w postępowaniu nieprocesowym oraz w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (zażalenie na:
 1. odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie;
 2. na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu na rozprawę osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
 3. postępowanie w przedmiocie ustanowienia lub odwołania doradcy tymczasowego;
 4. postanowienie zarządzające oddanie osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym;
 5. postanowienie w przedmiocie zaniechania doręczenia pisma, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
 6. ustanowienie kuratora dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
 7. postanowienie w przedmiocie określenia sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposobionym;
 8. postanowienie w przedmiocie wykonywania kontaktów z dzieckiem;
 9. postanowienie o wniesienie sumy nakazanej do zapłaty w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem;
 10. postanowienie w przedmiocie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem;
 11. postanowienie w przedmiocie pozbawienia współwłaściciela lub użytkownika używania rzeczy;
 12. postanowienie w sprawie zabezpieczenia spadku;
 13. postanowienie w przedmiocie złożenia testamentu;
 14. postanowienie w przedmiocie ustanowienia dozorcy;
 15. postanowienie w przedmiocie odtworzenia lub niemożności odtworzenia akt;
 16. postanowienie w przedmiocie ponownego wszczęcia sprawy oraz podjęcia postanowienia z uwzględnieniem akt pozostałych i odtworzonych),
 • zażalenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym na:
 1. postanowienie sądu o odrzucenie skargi na czynności komornika;
 2. postanowienie sądu w przedmiocie skargi na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną;
 3. postanowienie sądu w przedmiocie kosztów egzekucji;
 4. postanowienie sądu w przedmiocie rozpoznania skargi na postanowienie referendarza sądowego co do organu, który ma prowadzić egzekucję w wypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej;
 5. postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności;
 6. postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
 7. postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
 8. w przedmiocie wydania zaświadczenia ETE;
 9. w przedmiocie stwierdzenia wykonalności ETE;
 10. postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;
 11. postanowienie sądu w przedmiocie wydania zabezpieczenia;
 12. postanowienie ograniczające na wniosek dłużnika wykonania tytułu wykonawczego do środków zabezpieczających;
 13. postanowienie o ograniczeniu egzekucji;
 14. postanowienie określające kwotę na zabezpieczenie bieżących potrzeb;
 15. postanowienie sądu w przedmiocie zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego;
 16. postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji;
 17. postanowienie sądu w przedmiocie wydania pieniędzy wierzycielowi;
 18. postanowienie sądu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy;
 19. postanowienie sądu w przedmiocie nieudzielenia przybicia;
 20. postanowienie sądu w przedmiocie ściągnięcia od nabywcy należności;
 21. postanowienie sądu ustanawiające kuratora lub zarządcę w egzekucji z innych wierzytelności;
 22. postanowienie sądu w przedmiocie wyjawienia majątku;
 23. postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę lub areszt dłużnika;
 24. postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządcy;
 25. postanowienie sądu w przedmiocie wystawienia na licytację wydzielonej części zajętej nieruchomości;
 26. postanowienie sądu w przedmiocie następstw utraty rękojmi przez nabywcę;
 27. postanowienie sądu co do przybicia;
 28. postanowienie sądu co do przysądzenia własności;
 29. postanowienie sądu o przysądzeniu własności w egzekucji uproszczonej;
 30. postanowienie sądu w przedmiocie planu podziału;
 31. postanowienie sądu zobowiązujące nabywcę do uzupełnienia ceny;
 32. postanowienie sądu w przedmiocie postanowień ściśle określonych w art. 1055 KPC;
 33. postanowienie sądu w przedmiocie wyłączenia od zajęcia rzeczy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne;
 34. postanowienie w przedmiocie wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy;
 35. postanowienie sądu w przedmiocie sprzedaży przez zarządcę składników majątku wchodzących w skład zarządzanego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
 36. postanowienie sądu w przedmiocie wszczęcia egzekucji ze składników mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego objętego zarządem przymusowym;
 37. postanowienie sądu w przedmiocie prowadzenia egzekucji przy zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej),
 • zażalenia w postępowaniu z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego,
 • zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej,
 • zażalenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • postępowania przed sądem I instancji po wniesieniu zażalenia (sądem a quo) [postępowanie wstępne; wpływ skutecznie wniesionego zażalenia na bieg postępowania przed sądem I instancji oraz wykonalność postanowienia; rozpoznanie zażalenia przez sąd a quo (autoremedura); odpowiedź na zażalenie],
 • postępowania zażaleniowego przed sądem II instancji (sądem ad quem) (ponowienie postępowania wstępnego; rozpoznanie zażalenia; rozstrzyganie zażalenia).

Książka zawiera zbiór najważniejszych i najpopularniejszych wzorów pism procesowych z prezentowanego zakresu w tym m.in.:

 • zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania,
 • zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych,
 • zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia,
 • zażalenie na postanowienie dotyczące zwrotu kosztów procesu zawarte w wyroku,
 • zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego,
 • zażalenie poziome dotyczące skazania świadka na grzywnę,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej,
 • zażalenia na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie,
 • zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi na czynności komornika,
 • zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia,
 • zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zażalenie na koszty przyznane w nakazie zapłaty,
 • zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Łubowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325568863
Wzory pism procesowych. ...

Cena w prawoo.pl:
124.09 zł
149 zł

Bestseller

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788325565640
Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono dwie części. Pierwsza z nich – ...

Cena w prawoo.pl:
116.52 zł
149 zł


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Dr Andrzej Grzegorz Harla
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR
Wydanie 3/2011 | Isbn 8386212454
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych z zakresu: kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu pos ...

Cena w prawoo.pl:
66.12 zł
80.5 zł

Bestseller

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Kinga Flaga Gieruszyńska, Aniukiewicz Tomasz, Karwecka Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326433504
Książka adresowana w szczególności do prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych. Książka st ...

Cena w prawoo.pl:
107.10 zł
139 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Wzory pism z komentarzami

Matuszewska, Morawska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2014 | Isbn 9788325567682
Tom 4 do egzaminu na 2015 rok obejmuje wzory pism z zakresu prawa karnego (Wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w pos ...

Cena w prawoo.pl:
95.80 zł
119 zł