Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

 

179 zł 129.46 Bestseller

Autor: Michał Błoński,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380928831
Wydanie: 1/2016 Stron: 656


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, w tym dotyczące m.in.:

- umorzenia i zawieszenia postępowania,
- właściwości sądu,
- postępowania dowodowego,
- środków przymusu,
- postępowania odwoławczego.

Każde z pism jest opatrzone wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Publikacja zawiera wzory z uwzględnieniem zmian do k.p.k. wynikających m.in. z:

- ustawy z dnia 10.6.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie 5.8.2016 r.
- ustawy z 22.6.2016 r., która weszła w życie 28.7.2016 r., zgodnie z którą tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów lub zakazać ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania;
- ustawy z 11.3.2016 r., która weszła w życie 15.4.2016 r. oraz 1.1.2017 r. i dotyczy wprowadzenia obowiązku podjęcia przez sąd inicjatywy dowodowej w razie wystąpienia możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego, w szczególności skutkującego skazaniem oskarżonego niewinnego, uniewinnieniem oskarżonego winnego czy też rażącej niesprawiedliwości w zakresie samego rozstrzygnięcia o winie i karze; powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiająca dotarcie do prawdy;
- ustawy z 28.1.2016 r., która weszła w życie 4.3.2016 r. oraz 4.4.2016 r. i dotyczy zmiany organizacji i zasad działania prokuratury.

Adresaci:
Opracowanie jest skierowane do prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, aplikantów, a także osób niekorzystających z fachowej obsługi prawnej, które osobiście sporządzają pisma procesowe.