Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

Brak

Autor: Pałka Marian,
Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Isbn: 9788389179760
Wydanie: 26/2016 Stron: 788


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Fundacje i stowarzyszenia,Wysyłka

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ze stanem prawnym 02.01.2016 rok stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Komentarz to już 26 wydanie bestsellera autorstwa Mariana Pałki. W komentarzu zostało wprowadzonych najwięcej zmian w porównaniu do wszystkich dotychczasowych wydań. Komentarz zawiera zmiany wynikające z nowelizacji siedmiu ustaw:
- z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 14 lipca 2015 r. poz. 978),
- z dnia 25 czerwca 2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 28 lipca 2015 r. poz. 1045),
- z dnia 23 lipca 2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 września 2015 r. poz. 1333),
- z dnia 10 września 2015 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 13 października 2015 r. poz. 1595),
- z dnia 25 września 2015 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2 listopada 2015 r. poz. 1767),
- z dnia 11 września 2015 r. – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Druk sejmowy 3644),
- z dnia 25 września 2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 3761).

Najistotniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości zostały wprowadzone ustawa z dnia 23 lipca 2015 roku. Dotyczą one m.in.
- zmiany rozwiązań prowadzenia ksiąg, wyceny aktywów i pasywów,
- wprowadzenia pojęcia jednostek małych,
- wprowadzenia uproszczeń dla małych organizacji pozarządowych,
- zmian w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie.
Książka Zakładowy plan kont obejmuje pełny wykaz kont syntetycznych ze szczegółowym omówieniem zasad ich funkcjonowania, wykaz operacji i zdarzeń podlegających ewidencji na poszczególnych kontach - ze wskazaniem kont przeciwstawnych, sposób ich wyceny, a także pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, w których wykazuje się salda poszczególnych kont oraz informacje oparte na zapisach na danym koncie, jak również określa uproszczenia, które mogą stosować jednostki małe i mikro.