Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury

Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury

Brak

Autor: Ewa Ostapowicz,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326968587
Wydanie: 1/2017 Stron: 172


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Zamknięcie Roku 2018, Sprawozdawczość i rachunkowość,Wysyłka

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci sporządzenie sprawozdania finansowego. Podpowiadamy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdanie, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz w jaki sposób dyrektor instytucji kultury odpowiada za nieprawidłowości przy złożeniu sprawozdania.
Rozdział 1. Zmiana w ustawie o rachunkowości w 2017 roku

Rozdział 2. Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury
Zaciąganie zobowiązań
Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej
Zamówienie publiczne
Prowadzenie rachunkowości

Rozdział 3. Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację
Inwentaryzacja w przypadku przekazania przez instytucje kultury rachunkowości do centrum usług wspólnych
Inwentaryzacja w księgach rachunkowych
Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru

Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów

Rozdział 5. Odpisy aktualizujące i rezerwy

Rozdział 6. Zamknięcie kont i sporządzenie zestawienia obrotów i sald

Rozdział 7. Sprawozdanie finansowe
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie kapitałów własnych
Przepływy pieniężne
Informacja dodatkowa

Rozdział 8. Zdarzenia po dacie bilansu
Ewidencja księgowa zdarzeń po dniu bilansowym
Rachunek zysków i strat (sporządzony w wariancie porównawczym

Rozdział 9. Zmiany dotyczące kolejnego roku

Rozdział 10. Badanie sprawozdania finansowego
Wybór audytora
Zasady przeprowadzania badania

Rozdział 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Rozdział 12. Podatek VAT, dotacje
Prewspółczynnik w instytucji kultury
Korekta po zakończeniu roku
Sposób ustalania prewspółczynnika
Rezerwy na świadczenia pracownicze w instytucji kultury
Wycena świadczeń pracowniczych
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ewidencji i sprawozdaniu
Rozliczanie dotacji podmiotowej
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Rozliczanie dotacji ze środków budżetowych
Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi
Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury

Rozdział 13. Wzory dokumentów
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Harmonogram inwentaryzacji
Instrukcja inwentaryzacyjna
Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami trwałymi
Inwentarz instytucji kultury
Arkusz spisu z natury środków trwałych
Karta zdawczo-odbiorcza środka trwałego wycofanego z użytkowania
Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie
Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji
Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
Protokół inwentaryzacji kasy
Zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji
Protokół z inwentaryzacji pasywów dokonanej w drodze weryfikacji
Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald
Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
Sprawozdanie opisowe zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury
Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
Faktura VAT
Czynności, jakie muszą wykonać instytucje kultury, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Przykładowy harmonogram oraz osoby odpowiedzialne za inwentaryzację
Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów

Rozdział 14. Przydatne akty prawne
Załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).