Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury

Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury

 

69 zł 54.04 Bestseller

Autor: Ewa Ostapowicz,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326968587
Wydanie: 1/2017 Stron: 172


Inne działy: Zamknięcie Roku 2018, Podatki 2018, Plan kont 2018, Leksykon VAT 2018,Wysyłka

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci sporządzenie sprawozdania finansowego. Podpowiadamy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdanie, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz w jaki sposób dyrektor instytucji kultury odpowiada za nieprawidłowości przy złożeniu sprawozdania.
Rozdział 1. Zmiana w ustawie o rachunkowości w 2017 roku

Rozdział 2. Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury
Zaciąganie zobowiązań
Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej
Zamówienie publiczne
Prowadzenie rachunkowości

Rozdział 3. Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację
Inwentaryzacja w przypadku przekazania przez instytucje kultury rachunkowości do centrum usług wspólnych
Inwentaryzacja w księgach rachunkowych
Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru

Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów

Rozdział 5. Odpisy aktualizujące i rezerwy

Rozdział 6. Zamknięcie kont i sporządzenie zestawienia obrotów i sald

Rozdział 7. Sprawozdanie finansowe
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie kapitałów własnych
Przepływy pieniężne
Informacja dodatkowa

Rozdział 8. Zdarzenia po dacie bilansu
Ewidencja księgowa zdarzeń po dniu bilansowym
Rachunek zysków i strat (sporządzony w wariancie porównawczym

Rozdział 9. Zmiany dotyczące kolejnego roku

Rozdział 10. Badanie sprawozdania finansowego
Wybór audytora
Zasady przeprowadzania badania

Rozdział 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Rozdział 12. Podatek VAT, dotacje
Prewspółczynnik w instytucji kultury
Korekta po zakończeniu roku
Sposób ustalania prewspółczynnika
Rezerwy na świadczenia pracownicze w instytucji kultury
Wycena świadczeń pracowniczych
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ewidencji i sprawozdaniu
Rozliczanie dotacji podmiotowej
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Rozliczanie dotacji ze środków budżetowych
Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi
Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury

Rozdział 13. Wzory dokumentów
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Harmonogram inwentaryzacji
Instrukcja inwentaryzacyjna
Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami trwałymi
Inwentarz instytucji kultury
Arkusz spisu z natury środków trwałych
Karta zdawczo-odbiorcza środka trwałego wycofanego z użytkowania
Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie
Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji
Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
Protokół inwentaryzacji kasy
Zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji
Protokół z inwentaryzacji pasywów dokonanej w drodze weryfikacji
Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald
Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
Sprawozdanie opisowe zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury
Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
Faktura VAT
Czynności, jakie muszą wykonać instytucje kultury, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Przykładowy harmonogram oraz osoby odpowiedzialne za inwentaryzację
Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów

Rozdział 14. Przydatne akty prawne
Załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).