Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

 

99 zł 86.09 Bestseller

Autor: Dagmara Lewicka, Ekonomia Zarządzanie,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583183
Wydanie: 1/2019 Stron: 322


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w jakim stopniu jest możliwe wywieranie wpływu na zaangażowanie pracowników dzięki systemowi ZKL i zaufaniu organizacyjnemu? Cele szczegółowe niniejszego opracowania można podzielić na teoretyczno-poznawcze, metodyczne i utylitarne. Do celów teoretyczno-poznawczych zalicza się:
identyfikację związków między poszczególnymi elementami systemu ZKL a testowanymi rodzajami zaangażowania pracowników,
identyfikację wpływu zaufania organizacyjnego na relacje między systemem ZKL a poszczególnymi rodzajami zaangażowania pracowników,
określenie związków między poszczególnymi rodzajami zaangażowania,
identyfikację profili zaangażowania respondentów w ramach podejścia skoncentrowanego na jednostce,
wykazanie różnic w zakresie badanych relacji między testowanymi zmiennymi w poszczególnych grupach respondentów.
Celem metodycznym jest operacjonalizacja pomiaru zmiennych: elementów systemu zarządzania kapitałem ludzkim, zaufania organizacyjnego i testowanych rodzajów zaangażowania oraz badania istniejących między nimi relacji za pomocą modelowania równań strukturalnych.

Celem utylitarnym jest sformułowanie wskazówek i rekomendacji dla organizacji zorientowanych na budowanie zaangażowania pracowników opartego na systemie ZKL i zaufaniu organizacyjnym.