Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD

Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD

 

129 zł 109.19

Autor: Grażyna Spytek Bandurska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381282017
Wydanie: 1/2018 Stron: 256


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków trzech stron pracy tymczasowej, tj. agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie orzecznictwa sądowego, wzory przydatnych dokumentów oraz zbiór aktów prawnych związanych z tematyką pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa jest nietypową formą zatrudnienia polegającą na najmowaniu pracowników. Stanowi ona instrument służący elastycznemu gospodarowaniu personelem w firmach. Jednak w praktyce występują trudności w praktycznym jej wykorzystaniu, zwłaszcza że występują w tym stosunku prawnym trzy strony, w tym podzielność funkcji pracodawcy. Nieprecyzyjność przepisów prawa bądź brak odpowiednich sformułowań wywoływały problemy interpretacyjne, coraz częściej pojawiały się też informacje o niezgodnym z prawem stosowaniu tej formy zatrudnienia. Dlatego Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy na temat zatrudniania pracowników tymczasowych.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie na temat pracy tymczasowej ze wskazaniem i omówieniem zmian, jakie nastąpiły w wyniku nowelizacji z 2017 r., w tym:

wyjaśnienie przepisów, które mają na celu podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz ułatwienie inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy prowadzenie działań kontrolnych;
dokładne omówienie przypadków wyłączających stosowanie pracy tymczasowej;
wskazanie dodatkowych obciążeń nałożonych na pracodawcę użytkownika w zakresie informowania i ewidencjonowania;
wyjaśnienie zasad obliczania wynagrodzenia lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;
omówienie dodatkowej ochrony prawnej pracowników tymczasowych, w tym kobiet w ciąży, których umowy przedłużają się do dnia porodu;
przedstawienie rozwiązań limitujących długość pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika;
wskazanie właściwości sądu dla roszczeń pracownika;
omówienie zakresu ochrony osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego;
podanie katalogu sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przez agencję i pracodawcę użytkownika.
6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonasz swoje obowiązki i rozwiążesz problemy z interpretacją przepisów prawa:

wiele praktycznych rozwiązań i przykładów,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
omówienie istoty pracy tymczasowej,
przedstawienie klarownego podziału praw i obowiązków każdej ze stron pracy tymczasowej,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
zamieszczenie wzorów umów i pism.
Zamieszczone w książce ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2018 r. dotyczących pracy tymczasowej to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo, jak należy zatrudniać pracowników tymczasowych i jakie obowiązki spoczywają na agencji oraz pracodawcy użytkowniku, mając na uwadze złożoność i nietypowość zatrudnienia tymczasowego.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następując pytania:

W jakich przypadkach zabronione jest powierzanie prac pracownikom tymczasowym?
Jaka musi być minimalna treść umowy wiążącej pracodawcę użytkownika i agencję pracy tymczasowej?
Jak powinna być właściwa treść umowy o pracę zawieranej z pracownikiem tymczasowym?
Jakie są różnice między umową o pracę i umowami prawa cywilnego?
Jaki jest katalog uprawnień dla osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego?
Jakie są zasady i tryb kierowania pracowników tymczasowych do powierzonej im pracy?
Jaki jest zakres obowiązków agencji wynikających z formalnego związania jej stosunkiem pracy z pracownikiem tymczasowym?
Jaki jest zakres obowiązków pracodawcy użytkownika będącego faktycznym organizatorem pracy dla skierowanego do niego pracownika tymczasowego?
Jakie są wymogi odnośnie do przestrzegania limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej (skierowanie danego pracownika do jednego pracodawcy użytkownika powinno trwać nie dłużej niż łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy)?
Jakie są zasady obliczania wynagrodzenia lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy?
Warto korzystać z gotowych, zamieszczonych w książce wyjaśnień i rozwiązań. Wszechstronna analiza zagadnień pracy tymczasowej powinna ułatwić dokonanie oceny, czy spełnia ona oczekiwania stron, czy też nadal budzi wątpliwości i stwarza problemy w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych.