Rup Wojciech - Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych


Komentarz do planu kont Augustowska

Wydanie 19/2020 | Isbn 9788378047124 | Autor: Rup Wojciech,
Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu p


Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788378046905 | Autor: Rup Wojciech,
Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje d


Komentarz do planu kont Augustowska

Wydanie 18/2019 | Isbn 9788378046684 | Autor: Rup Wojciech,
Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i


Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788378046905 | Autor: Rup Wojciech,
Ksiáæka ze wzorami ksiégowañ jest niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378046042 | Autor: Rup Wojciech,
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg,