Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism

 

199 zł 166.61 Bestseller

Autor: Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz, Komentarze Linia orzecznicza ,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984072
Wydanie: 2/2020 Stron: 672


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2020, Kodeks postępowania administracyjnego 2020, Prawo zamówień publicznych 2020, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Komentarz ze wzorami pisma stanowi szczegółowe omówienie przepisów zawartych w kodeksie cywilnym, dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) oraz przepisów Prawa zamówień publicznych, zarówno ustawy z 2004 r., jak i uchwalonej w 2019 r., której przepisy wejdą w życie 1.1.2021 r. Komentarz uwzględnia przepisy przejściowe, które mają zastosowanie do umów zawartych przed wejściem w życie przepisów nowej ustawy - Prawa zamówień publicznych, według których do tego typów umów zastosowanie będą mieć przepisy dotychczasowe. Z przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania wynika, że realnie będziemy mieli do czynienia przez kilka lat ze stosowaniem obu reżimów prawnych. Dlatego też publikacja przedstawia równolegle problematykę umów o roboty budowlane w kontekście przepisów prawa zamówień publicznych ‒ uwzględniając zarówno ustawę z 2004 r., jak i z 2019 r. Książka Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych składa się z II części.
W części I został zawarty praktyczny komentarz do przepisów kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, w którym omówiono, m.in.:
podstawowe pojęcia regulacji prawnych dotyczące umów o roboty budowlane (m.in. pojęcie inwestora/zamawiającego, wykonawcy, robót budowlanych, obiektu budowlanego),
problemy praktyczne wszystkich uczestników procesu budowlanego pojawiające się od momentu ustalenia treści umowy, aż do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi,
różnice rozwiązań prawnych stosowanych przy wykonaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane.
W części II książki Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych zamieszczono wzory dokumentów stosowanych w toku prowadzenia procesu budowlanego, m.in.:
wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy,
wzór wezwania do zmiany sposobu wykonywania umowy,
protokół końcowego odbioru robót,
wzór powiadomienia o wadzie,
wzór gwarancji.
Komentarz ze wzorami pisma ma na celu ułatwienie zawierania umów o roboty budowlane o treści uwzględniającej rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlanego, uwzględniając nowelizację przepisów. Celem autorów komentarza było także omówienie problemów praktycznych, z jakimi borykają się strony umów o roboty budowlane, na tle stosowania pozakodeksowych klauzul umownych wykształconych w praktyce obrotu budowlanego.