Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

 

129 zł 96.62

Autor: Woźniczko Karolina,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325585228
Wydanie: 2/2016 Stron: 336


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Pomoc społeczna, Wzory pism procesowych,Wysyłka

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób kompleksowy wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów do pracy w jednostkach pomocy społecznej oraz placówkach działających w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto wyjaśniono, jakich informacji można zażądać od kandydata ubiegającego się o pracę, a jakich od przyjętego już pracownika.
Książka zawiera również liczne przykłady, w których zostało czytelnie i przejrzyście zaprezentowane, w jaki sposób konstruować i wprowadzać przepisy zakładowego prawa pracy. Wskazano na różnice pomiędzy obowiązkowymi elementami regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania a elementami dobrowolnymi. Publikacja zajmuje się również trybem uzgadniania treści regulaminów pracy i wynagradzania. Wskazano przypadki, w których pracodawca nie jest związany stanowiskiem zakładowych organizacji związkowych co do treści regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania.
W części dotyczącej urlopów wypoczynkowych i czasu pracy przedstawiono konsekwencje wezwania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Omówiono problematykę urlopu na żądanie. Książka wyjaśnia, kiedy urlop wypoczynkowy jest przerywany, a kiedy możliwe jest jego przesunięcie. Przestawiono również mechanizm udzielenia pracownikom socjalnym urlopu dodatkowego.
W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników książka wskazuje, jakie dokumenty należy gromadzić w poszczególnych częściach teczki. Wyjaśniono również zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, aby nie narazić się na zarzut ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Książka uwzględnia obszerne zmiany prawne, jakie w tym zakresie obowiązują od 2 stycznia 2016 r. i 22 lutego 2016 r. Polegają one m.in. na:


- wprowadzeniu limitu czasowego i ilościowego umów zawieranych na czas określony,

- znacznym ograniczeniu możliwości zawierania umów na czas określony na okres przekraczający 33 miesiące

- poszerzeniu możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika – ojca dziecka (dzieci), a także przyznania prawa do tych urlopów innym członkom najbliższej rodziny (w szczególnych przypadkach),

- likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zwiększeniu wymiaru urlopu rodzicielskiego,

- zmianie terminów na składanie wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski,

- zmianie zasad łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (proporcjonalne wydłużanie tego urlopu).

Dzięki tej książce dowiesz się:


- Kiedy można w placówce opieki społecznej zatrudnić osobę na umowę na czas określony na okres 4 lat?

- Jak zmieniły się zasady korzystania z urlopów rodzicielskich od stycznia 2016 r.?

- Komu przysługuje urlop macierzyński i rodzicielski (od 2.1.2016 r. znacznie rozszerzono krąg osób, które mogą z nich skorzystać)?

- Jaki termin wypowiedzenia stosować do umowy zawartej na czas określony?

- Jak krok po kroku obliczać wymiar urlopu rodzicielskiego, gdy pracownik łączy go z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?

- Co powinien zawierać wniosek pracownika o urlop albo związany z korzystaniem z urlopu i jakie dokumenty pracownik musi do niego dołączyć?

W książce znajdziesz również odpowiedzi na następujące pytania:


- Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę rekrutacyjną?

- Jak skutecznie zabezpieczyć interesy pracodawcy przy zawieraniu umów szkoleniowych z pracownikiem?

- Jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełnić kandydat na pracownika socjalnego?

- Kiedy podstawą zatrudnienia może być umowa cywilnoprawna?

- W jaki sposób zgodnie z przepisami zwolnić pracownika socjalnego?

- Od kiedy i na jakich zasadach pracownikom socjalnym będzie przysługiwać prawo do korzystania z pomocy superwizorów pracy socjalnej?

- Jak skutecznie zabezpieczyć interesy pracodawcy przy zawieraniu umów szkoleniowych z pracownikiem?

- Jak w prawidłowy sposób prowadzić akta osobowe pracowników?

- Kiedy pracodawca może zwolnić się z odpowiedzialności za przeciwdziałanie mobbingowi?

- Jak prawidłowo skonstruować regulamin wynagradzania?

- Dlaczego nie warto przepisywać do aktów prawa zakładowego (regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania) przepisów z Kodeksu pracy?

- Jakie są obowiązki pracodawcy związane z wszczęciem wobec pracownika postępowania karnego?

Stan prawny wydania to 22 luty 2016 r. Data ta nie jest przypadkowa. W dniu tym weszły bowiem w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy w zakresie nowych zasad zawierania umów na czas określony. Jednocześnie od 2 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników, w tym w szczególności urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Z tym samym dniem weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.
W książce znajdują się przykładowo następujące wzory dokumentów:


- regulamin pracy,

- regulamin wynagradzania,

- procedura antymobbingowa,

- porozumienie o wyznaczeniu określające zakres zadań
w zadaniowym systemie czasu pracy asystenta rodziny,

- porozumienie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika,

- zawiadomienie o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej.