Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

 

178.5 zł 125.99 Bestseller

Autor: Rafał Golat,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042754
Wydanie: 3/2016 Stron: 434


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Prawo autorskie 2019, Wzory pism procesowych, Prawo autorskie Prawo patentowe,Wysyłka

Komentarz do artykułu ustawy z prawa autorskiego, wzbogacony materiałami związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych, dotyczące konkretnych stanów faktycznych. Z uwagi na fakt, iż szereg przepisów staje się w pełni zrozumiała dopiero po ich skojarzeniu z innymi przepisami - autor przedstawia również związki między omawianymi przepisami.
W komentarzu prawo autorskie do wszystkich artykułów zastosowany został analogiczny układ treści, podzielonej w kolejności na następujące pozycje:
- przedstawienie istoty regulacji,
- wskazówki praktyczne,
- związki z innymi przepisami,
- wybrane orzeczenia sądowe oraz wybrana literatura przedmiotu.

Przy artykułach zawierających delegacje ustawowe powołane zostały poza tym uzupełniające je rozporządzenia wykonawcze.
3 wydanie komentarza do prawa autorskiego uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone:
- ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 994) , obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2015 r., która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE w zakresie ujednolicenia sposobu obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami oraz zapewnienia ochrony praw artystom przez cały okres życia,
- ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1639), obowiązującą od dnia 20 listopada 2015 r. i 1 stycznia 2016 r., która wdraża do polskiego porządku prawnego regulacje prawa UE, których termin wdrożenia już minął, w zakresie m.in. zapewnienia możliwie jak najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszystkim w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego.

Stan prawny komentarza na dzień 1 stycznia 2016 roku